Adatkezelési tájékoztató

A Mesteriparosok Vállalkozók Kereskedők Budafok-Tétényi Egylete ( rövid neve: Iparosegylet ) tájékoztatja Önt a kapcsolattartás céljából rendelkezésre bocsátott személyes adatokkal összefüggésben végzett adatkezeléséről, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)
rendelkezéseinek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) előírásainak történő megfelelés céljából készült.

Az adatkezelő
A Mesteriparosok Vállalkozók Kereskedők Budafok-Tétényi Egylete rövid neve:
Iparosegylet
1221 Budapest Mária Terézia u. 60.
Képviselő: Nemes Anikó elnök
E-mail cím: info@budafokiangyalok.hu
Honlap: www.budafokiangyalok.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja: a meghatározott célok megvalósítása érdekében történő feladatellátás során az az kapcsolatban álló személyek, szervezetek képviselői személyes adatainak kezelése, kapcsolattartás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintett személyek, a kezelt adatok forrása, a kezelt adatok köre, időtartama és az adattovábbítás
Ezen adatok kezelése mindazokat érinti, akik e-mailen vagy honlapon keresztül kapcsolatot létesítenek az Iparosegylettel, és a www.budafokiangyalok.hu honlappal.
A kezelt személyes adatok közvetlenül Öntől származnak.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatok kezelése az Ön hozzájárulásának visszavonásáig történik, illetve amíg Ön az adatok törlését, korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg.
Az Iparosegylet a kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokat harmadik személynek vagy szervnek nem továbbítja.
A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, azonban az adatok hiányában megszűnik a kapcsolattartás.

Adatbiztonsági intézkedések, az adatokhoz történő hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik. Az Iparosegylet a személyes adatokat elektronikus formában kezeli, tárolja. Az Iparosegylet védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok
a) A hozzáférés joga:
Ön teljes terjedelemben hozzáférhet az Iparosegylet által kezelt személyes adataihoz, ennek keretében tájékoztatást kérhet személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A helyesbítéshez való jog:
Ön kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok valótlanok, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.
c) A törléshez való jog:
Ön bármikor kérheti, hogy kezelt adatait az Iparosegylet törölje, kivéve, ha azok kezelése jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Az adatok törlése esetén további kapcsolattartásra nincs mód. A kapcsolatfelvételt Ön a későbbiekben ismételten kezdeményezheti.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Amennyiben Ön a személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig a személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön ehelyett a felhasználás korlátozását, illetve további tárolását kéri jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából. Az adatok tárolására vonatkozó igény írásban, postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető
elő az igény érvényesítésének és a kért további tárolási idő megjelölésével.
e) Adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Iparosegylet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Iparosegylet ezt akadályozná.
f) A tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha álláspontja szerint az Alapítvány a személyes adatait a megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. történik.

Az Ön megkeresésének megválaszolása
Az Iparosegylet az Önt megillető jogok gyakorlása körében benyújtott kérelméről, illetve annak kivizsgálása során hozott intézkedésekről haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban tájékoztatja Önt.

Jogorvoslati lehetőségek
Ha Ön nem elégedett az Iparosegylet válaszával, személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.